THE GOOD DOCTOR ซีรีย์ที่จะทำให้เราเข้าใจภาวะออทิสซึมมากขึ้นกว่าเดิม

THE GOOD DOCTOR ซีรีย์ที่จะทำให้เราเข้าใจภาวะออทิสซึมมากขึ้นกว่าเดิม บนโลกใบนี้มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่บางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

THE GOOD DOCTOR ซ&#…